Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_001571


Interferon regulatory factor 3 constrains IKKBeta/NF-kB signaling to alleviate hepatic steatosis and insulin resistance, Wang, XA;Zhang, R;She, ZG;Zhang, XF;Jiang, DS;Wang, T;Gao, L;Deng, W;Zhang, SM;Zhu, LH;Guo, S;Chen, K;Zhang, XD;Liu, DP;Li, H;, Hepatology. 2013 Oct 1. doi: 10.1002

FoxO1 Negatively Regulates Cellular Antiviral Response by Promoting Degradation of IRF3, Cao-Qi Lei, Yu Zhang, Tian Xia, Li-Qun Jiang, Bo Zhong, and Hong-Bing Shu, J. Biol. Chem., May 2013; 288: 12596 - 12604.

Cleavage of Interferon Regulatory Factor 7 by Enterovirus 71 3C Suppresses Cellular Responses, Xiaobo Lei, Xia Xiao, Qinghua Xue, Qi Jin, Bin He, and Jianwei Wang, J. Virol., Feb 2013; 87: 1690 - 1698.