Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene shRNA representing Locus_ID 7124


Targeting Transmembrane TNF-a Suppresses Breast Cancer Growth, Mingxia Yu, Xiaoxi Zhou, Lin Niu, Guohong Lin, Jin Huang, Wenjing Zhou, Hui Gan, Jing Wang, Xiaodan Jiang, Bingjiao Yin, and Zhuoya Li, Cancer Res., Jul 2013; 73: 4061 - 4074.

Murine Immunodeficiency Virus-Induced Peripheral Neuropathy and the Associated Cytokine Responses, Ling Cao, M. Brady Butler, Leonard Tan, Kyle S. Draleau, and Woon Yuen Koh, J. Immunol., Oct 2012; 189: 3724 - 3733.