Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_173849


Spatiotemporal clustering of the epigenome reveals rules of dynamic gene regulation, Pengfei Yu, Shu Xiao, Xiaoyun Xin, Chun-Xiao Song, Wei Huang, Darina McDee, Tetsuya Tanaka, Ting Wang, Chuan He, and Sheng Zhong, Genome Res., Feb 2013; 23: 352 - 364.