Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_006930


The F-box Protein FBXO44 Mediates BRCA1 Ubiquitination and Degradation, Yunzhe Lu, Jiezhi Li, Dongmei Cheng, Balaji Parameswaran, Shaohua Zhang, Zefei Jiang, P. Renee Yew, Junmin Peng, Qinong Ye, and Yanfen Hu, J. Biol. Chem., Nov 2012; 287: 41014 - 41022.