Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_004360


microRNA-92a Promotes Lymph Node Metastasis of Human Esophageal Squamous Cell Carcinoma via E-Cadherin, Zhao-li Chen, Xiao-hong Zhao, Ji-wen Wang, Bao-zhong Li, Zhen Wang, Jian Sun, Feng-wei Tan, Da-peng Ding, Xiao-hui Xu, Fang Zhou, Xiao-gang Tan, Jie Hang, Su-sheng Shi, Xiao-li Feng, and Jie He, J. Biol. Chem., Mar 2011; 286: 10725 - 10734

Downregulation of E-cadherin is an essential event in activating bold beta-catenin/Tcf-dependent transcription and expression of its target genes in Pdcd4 knockdown cells, Q Wang, Z -X Sun, H Allgayer and H -S Yang, Oncogene advance online publication 28 September 2009; doi: 10.1038/onc.2009.302