Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_002986


Epithelial Cell-Derived IL-25, but Not Th17 Cell-Derived IL-17 or IL-17F, Is Crucial for Murine Asthma, Maho Suzukawa, Hideaki Morita, Aya Nambu, Ken Arae, Eri Shimura, Akiko Shibui, Sachiko Yamaguchi, Keigo Suzukawa, Wakako Nakanishi, Keisuke Oboki, Naoki Kajiwara, Tatsukuni Ohno, Akina Ishii, Heinrich Körner, Daniel J. Cua, Hajime Suto, Takayuki Yoshimoto, Yoichiro Iwakura, Tatsuya Yamasoba, Ken Ohta, Katsuko Sudo, Hirohisa Saito, Ko Okumura, David H. Broide, Kenji Matsumoto, and Susumu Nakae, J. Immunol., Oct 2012; 189: 3641 - 3652.