Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_002276


Defined factors induce reprogramming of gastrointestinal cancer cells, Norikatsu Miyoshi, Hideshi Ishii, Ken-ichi Nagai, Hiromitsu Hoshino, Koshi Mimori, Fumiaki Tanaka, Hiroaki Nagano, Mitsugu Sekimoto, Yuichiro Doki, and Masaki Mori, PNAS, Jan 2010; 107: 40 - 45