Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_000127


The Drosophila GOLPH3 homolog regulates the biosynthesis of heparan sulfate proteoglycans by modulating the retrograde trafficking of exostosins, Wei-Ling Chang, Che-Wei Chang, Yu-Yun Chang, Hsin-Ho Sung, Ming-Der Lin, Shu-Chuan Chang, Chung-Hao Chen, Chia-Wei Huang, Kuei-Shu Tung, and Tze-Bin Chou, Development, Jul 2013; 140: 2798 - 2807.