Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing BC007836


Involvement of MyoD and PEA3 in regulation of transcription activity of MDR1 gene, Yaxin Zhao, Jiefan Liu, Qi Hong, Chen Yang, Li Chen, Ying Chen, Qiaoqiao Wang, Kuaile Zhao, and Wei Jin, Acta Biochim Biophys Sin, Oct 2010; 10.1093/abbs/gmq094